Mededeling van de KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021

Mededeling van de KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021

Zoals blijkt uit het aantal e-mails in de box it-support@kbdb.be zijn er het afgelopen weekend toch enkele problemen geweest met het opladen van de inkorvingsbestanden en zullen er ook nog problemen opduiken met het uploaden van de definitieve uitslagen. Maar geen nood, hieraan zal een oplossing worden gegeven. Zowel de verenigingen als de KBDB moeten nog heel wat leren en ondervinding opdoen maar: “Oefening baart kunst”. Afhankelijk van het probleem, zal u een antwoordje bekomen van ofwel IT-support of van de administratieve secretaris van uw PE/SPE.

Zoals reeds medegedeeld, kunnen al deze gegevens, bij problemen, nog achteraf worden opgeladen.

We kregen ook bepaalde vragen naar het WAAROM?

  • Vooreerst beogen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur een eerlijke duivensport met strikte naleving van de KBDB-reglementering. Denk maar aan de regularisatie van de noodkoppelingen, de vermelding van de juiste landcode bij het ringnummer van de duif, toepassing art. 91 van het NSR …
  • Om onze verenigingen te beschermen zodat niet actieve en/of geschorste leden toch pogen aan de wedvluchten deel te nemen. Rekening houdend met de GDPR-wetgeving, waardoor er ook geen lijst met de geschorste en uitgesloten leden mag worden gepubliceerd, dienen de helpers in de verenigingen te worden beschermd.
  • via de KBDB-website (menu wedstrijden → wedstrijd resultaten) kunnen alle uitslagen van alle verenigingen worden geconsulteerd. Een interessant gegeven ten dienste van onze liefhebbers.
  • Jaarlijks krijgt de KBDB nog vragen van bepaalde liefhebbers om, na de uiterste datum voor de indiening van de nationale kampioenschappen, toch nog hun palmares te mogen indienen. Dit euvel wordt nu opgelost. De beste duif, de beste liefhebber van het afgelopen jaar in de onderscheidenlijke categorieën gaan effectief ook de beste zijn.

Zoals reeds gezegd, zullen in de beginfase nog heel wat problemen moeten worden opgelost maar uiteindelijk gaat ook dit een gewoonte worden en wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.

ALLEN SAMEN komen we hier uit!

Hartelijk dank aan de medewerkers in de verenigingen, de rangschikkers, de liefhebbers, …. voor het betoonde begrip. Laten we samen werken aan een (h)eerlijke duivensport!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

**********************

Communiqué de la RFCB concernant le téléchargement des fichiers d’enlogement et des résultats 2021 dans le cadre du calcul automatique des championnats nationaux 2021

Suivant le nombre de courriels dans la boîte it-support@kbdb.be, nous devons constater qu’il y a eu quand même quelques problèmes avec le téléchargement des fichiers d’enlogement le week-end dernier et il y aura également des problèmes avec le téléchargement des résultats définitifs. Mais ne vous inquiétez pas, une solution sera apportée à cela. Les sociétés et la RFCB ont encore beaucoup à apprendre et doivent acquérir de l’expérience, mais: «La pratique rend parfait». En fonction du problème, vous recevrez une réponse de IT-support ou du secrétaire administratif de votre EP/EPR.

Comme déjà communiqué, toutes ces données peuvent, en cas de problèmes, encore être téléchargées par la suite.

On nous a également posé certaines questions sur le POURQUOI?

  • Tout d’abord, les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National visent une colombophilie équitable dans le strict respect des règlements RFCB. Pensez simplement à la régularisation des couplages d’urgence, à l’indication du bon code pays avec le numéro matricule du pigeon, à l’application de l’art. 91 du RSN,…
  • Protéger nos sociétés afin que les membres non actifs et/ou suspendus tentent de participer aux concours. Compte tenu de la législation RGDP, qui signifie également qu’une liste des membres suspendus et exclus ne peut pas être publiée, les aidants dans les sociétés doivent être protégés.
  • Tous les résultats de toutes les sociétés peuvent être consultés via le site Internet de la RFCB (Menu Concours → Regardez les résultats). Une information intéressante au service de nos colombophiles.
  • Chaque année, la RFCB reçoit des demandes de certains amateurs afin de pouvoir introduire leur palmarès après la date limite de l’introduction des championnats nationaux. Ce problème est maintenant résolu. Le meilleur pigeon, le meilleur colombophile de l’année écoulée dans les catégories distinctes sera effectivement aussi le meilleur de tous.

Comme déjà mentionné, de nombreux problèmes devront encore être résolus dans la phase initiale, mais cela deviendra finalement une habitude et les inconvénients ne l’emporteront pas sur les avantages.

TOUS ENSEMBLE, nous en sortirons!

Nous remercions les aidants dans les sociétés, les classificateurs, les amateurs,…. pour la compréhension dont ils font preuve. Travaillons ensemble à un sport colombophile merveilleux et honnête!

Cordialement.

Le président national,
Pascal Bodengien.  

 

Blue Heaven Loft : april 2021

“Geloof in hen die de waarheid zoeken,”
“Twijfel aan hen die ze al gevonden hebben”

Andre Gide, Nobelprice winnaar

Voor we er aan beginnen toch nog even eerst luisteren, mijmeren en genieten van The Cramberries met hun song : “Dreams”

Lees meer →

MEDEDELING van de KBDB betreffende de individuele opleringen in Frankrijk

MEDEDELING van de KBDB betreffende de individuele opleringen in Frankrijk

Gelieve te noteren dat de Franse Federatie ons informeerde dat, rekening houdend met de verstrengde Covid-19 maatregelen in Frankrijk, de individuele opleringen VERBODEN zijn in FRANKRIJK.

COMMUNIQUE de la RFCB concernant les entraînements individuels en France

Veuillez noter que la Fédération Française nous a informé que, compte tenu des mesures COVID-19 plus strictes en France, les entraînements individuels sont INTERDITS sur le territoire français