Het speelseizoen 2019 evolueert naar wens

Voor we er aan beginnen , toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song “Annelies, het weerzien” van Bart Herman…

 

We zijn en schrijven vandaag 14 juni 2019.

Het speelseizoen 2019 evolueert naar wens. Nationaal Vierzon, Bourges en Chateauroux 1 kregen (en laat ons dat maar beamen) een vlot verloop. Andermaal echter wordt hier duidelijk weer al eens het bewijs geleverd welke grote invloed de wind, de massa en ligging heeft op het verloop van zo’n Nationale vlucht. Maar al te vaak wordt hier te weinig rekening mee  gehouden. Het uitpluizen van Nationale uitslagen geeft hierover een duidelijk beeld.

Vrouwen aan de macht bij Blue Heaven Loft: 2d Generation

Blue Heaven Loft: 2d Generation doet het goed. Met een ereprijs op Chevrainvilliers (373 kilometers) tegen 4.950 duiven. Een rits aan prijzen op Bourges, een kopduif en een resem aan prijzen op Chateauroux 1 bewijzen dit .En nu op naar het volgende streefdoel : Argenton Nationaal op 22 juni e.k… Met een gerust gemoed en met veel enthousiasme wordt hier nu al naar uitgekeken.   Neen, mijn opvolgers(vrouwen aan de macht) mogen momenteel niet klagen…

Dier- en mens onvriendelijk : Inkorving Kl. Halve Fondvluchten op Vrijdagavond…

Heel anders is het gesteld met de vluchten op de Kleine Halve Fond. West Vlaanderen en ook enkele maatschappijen uit Oost Vlaanderen houden vast aan 2 nachten korf op al hun Kleine Hafo Vluchten, inkorving dus op Donderdag. Ook Limburg doet dit voor al zijn vluchten van om en nabij de 300 kilometers. En zelfs Petit Club Fleurus blijft traditioneel vasthouden aan zijn Donderdagavond inkorving voor de vlucht uit TOURY.

Haaks hier tegenover staat nu het Provinciaal Bestuur van Vlaams Brabant. Zij hebben drastische maatregelingen en veranderingen(tegen wil en dank) doorgevoerd, waar vooral Sector 3 het grote slachtoffer van geworden is. Zij eisten niet alleen, zij legden ook de verplichting op aan alle maatschappijen van Sector 3 om in te korven op Vrijdagavond voor de Kleine Hafo-vluchten. Bovendien werd ook de verplichting opgelegd om samen te gaan lossen met alle maatschappijen uit Sector 2. Dit niettegenstaande dat 5 van de 7 maatschappijen uit Sector 3 hier unaniem niet mee akkoord gingen. Maar niets aan te doen…Van daar het groot misnoegen van de liefhebbers uit Oost Brabant .Geen gehoor krijgen ,doet pijn…Dier-maar ook mensonvriendelijk… Begeleiders die haast heksentoeren moeten gaan uithalen en alles in het werk moeten stellen om tijdig aan te komen op de lossingsplaats. En normaal, als we het goed voorhebben,  moeten zij daar aanwezig zijn ,twee uur op voorhand, eer dat de duiven in vrijheid mogen gesteld worden. Duiven die nog niet bekomen zijn van het transport .En of er dan nog tijd rest om de duiven te laten drinken is nog maar de vraag? Dat voor wat het vervoer betreft…

Alles onder controle in BHL…

Maar wat betekent dit voor alle maatschappijen uit Sector 3 Vlaams Brabant? Zij zien zich verplicht om op Vrijdagavond 3 vluchten in te gaan korven. Een Kleine Hafo-vlucht, een Grote Snelheidsvlucht en een Snelheidsvlucht. Kleine Hafo-vluchten :inkorving van de duiven tussen 17 en 18 u. De andere vluchten nadien.  Te veel hooi op de vork, is toch vragen naar vergissingen? Mens onterend zelfs. Is zoiets wel geoorloofd ? Sommige bestuursleden moeten hun werkzaamheden vroeger gaan beëindigen om tijdig aanwezig te zijn bij de aanvang/aanbieding van de duiven. En de liefhebber dan/de melker ?  Ook hij gaat zich dubbel moeten plooien en vroegtijdig zijn werk verlaten om binnen de vooropgestelde tijd met zijn duiven in het clublokaal aanwezig te zijn. Door het Provinciaal Bestuur van Vlaams Brabant werden alle opmerkingen en tegenkantingen van tafel geveegd. Wie een hond wil slaan, vindt gauw een stok… Zij beweren dat er nog maar weinig werkende duivenliefhebbers zijn, en nog minder werkende jongeren die geregeld met duiven aan wedstrijden deelnemen.

Maar is dat wel zo?  Waar we echt aan twijfelen… Maar wie zijn wij ? Begrijpen wie kan…

Waar is de tijd toch heen van Francis Nolmans Zaliger? Hij zorgde jarenlang ervoor dat er mooi Klein Hafo-spel, met succes en veel duiven kon doorgaan in samenspel met Petit Club Fleurus en dus met een inkorving op Donderdagavond. Wat goed is, moet je toch zomaar niet, op slag en stoot gaan wijzigen om een paar gekende melkers en hun maatschappijen te gaan plezieren? Of zien we dat verkeerd? Voldoende stof om over na te denken…

Rust schept leven

Een ander verhaal nu :

Veel liefhebbers (inlichtingen bekomen van een  betrouwbaar Dierenarts) hebben dit seizoen meer dan hun part gekregen van de jonge duiven ziektes. Bij aanvang werd gedacht aan E-COLI , ADENO uitbraken en de sterfte onder de jonge duiven werd dus ook door meerdere Dierenartsen toegeschreven aan voornoemde boosdoeners. Maar omdat het sterftecijfer bij sommige melkers nog al opliep in vergelijking met de voorgaande jaren, is men uiteindelijk toch overgestapt naar een groter en meer nauwkeurig onderzoek . Een paar levende duiven(met ziekte symptomen ) werden via lijkschouwing in een gespecialiseerd Labo onderzocht. Met angstaanjagende resultaten als gevolg. De grote boosdoener en Killer bleek het ROTAVIRUS te zijn. In België en de Lage Landen, tot nu toe haast onbekend. Voor alle duidelijkheid hier nu wat meer uitleg over dat dodelijke Virus : “ROTAVIRUS”.

Pigeon Rotavirus

In 2016 werd Australië opgeschrikt door grote verliezen onder reis- en sierduiven. Aangetaste dieren vertoonden kortstondige symptomen van diarree en braken om vervolgens binnen de 24u te sterven. Andere dieren werden dood aangetroffen zonder voorafgaande symptomen. Tot 45% van de aangetaste duiven stierven. Onderzoek kon geen etiologisch agens aantonen tot via elektronenmicroscopie een nieuw virus aangetroffen werd. In 2017 werd eenzelfde verhaal gerapporteerd vanuit Duitsland met sterfte tot 38%. In 2018 herhaalde het fenomeen zich in Duitsland en België. Anno 2019 werden al enkele uitbraken in België vastgesteld.

Het pigeon rotavirus is een RNA virus dat onder de groep 1 rotavirussen valt en is het eerste beschreven rotavirus dat naast gastro-intestinale ook systemische klachten kan veroorzaken. Het wordt momenteel geacht een zeer belangrijke component binnen het ‘jonge duivenziekte syndroom’ te zijn. Het virus heeft na opname een eerste vermeerdering ter hoogte van de darm. Vervolgens verspreidt het zich onder andere naar de lever waar het necrose van hepatocyten induceert. Voornamelijk jonge duiven zijn gevoelig en vertonen symptomen die lijken op een adenovirusinfectie: braken, diarree, anorexie en kropstase. Tot 50% van de aangetaste dieren kan sterven. Acute sterfte werd eveneens gezien. Bij een chronisch verloop vermageren de dieren en kunnen secundaire bacteriële infecties (E. coli, Streptococcus, Enterococcus) gevonden worden.

Rotavirussen kunnen lang in de omgeving overleven, voornamelijk in braaksel en water. Het virus kan overgedragen worden tijdens contact hiermee. De rol van verwilderde duiven in de virusoverdracht is nog niet bekend. Transport en verzamelingen worden als risicofactoren gesuggereerd. Klinisch herstelde duiven kunnen langere tijd virus uitscheiden en vormen dus een risico.

Er bestaat momenteel geen specifieke behandeling. Er kan enkel ondersteunend opgetreden worden.

We vragen onze gewaardeerde Wetenschapper, in een volgende bijdrage hierover wat meer uitleg te geven.

Intussen verrast hij ons echter met een zeer interessante bijdrage over ;”KETONEN” waarover de laatste weken uitvoerig werd gesproken zowat in alle kranten en Nieuwsberichten als zijnde een prestatie bevorderend product. Aandachtig lezen, please…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

KETONEN? Wij zien er wel graten in…

Recentelijk pakte de pers uit met een ophefmakend verhaal van spectaculair toegenomen sportprestaties door middel van het gebruik van toegelaten ketonen.

Ik kreeg meteen de vraag is dit ook zinvol voor gebruik bij sportprestaties van wedstrijdduiven?

Ziehier mijn analyse:

Ketonen zijn opmerkelijk efficiënte supplementen voor topsporters in geval van zeer zware prestaties. (tot 15 % meer vermogen!). Het gaat over BHB (beta-hydroxy-butyraat) een lichaamseigen energetische noodbrandstof , vooral voor de hersenen (volgens de verbodenlijst geen doping!), die mensen uit vetten produceren als ze extreem presteren en/of erge honger lijden, waarbij de suikers (glycogeen) volledig opgebruikt zijn.

Het kwestieuze product heet HVMN en is enkel in de USA te krijgen.
De producent heeft die stof erg slim gepatenteerd en heeft aldus de alleenverkoop. Er zouden evenwel parallelle verkoopkanalen naar Europa bestaan. https://hvmn.com/blog/exogenous-ketones/beta-hydroxybutyrate-or-bhb-all-you-need-to-know

In de praktijk zijn ze geschikt voor zeer zware sporten (wielrenners) en dienen idealiter gecombineerd te worden met bijzondere (honger) diëten. Het gebruik “zou” op termijn “mogelijks” zelfs allerlei positieve eigen- schappen hebben, maar Vlaamse professoren betwijfelen dit. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5902005/

Wij stellen ons de vraag of de houding van de WADA  (Wereld Anti-Doping Agentschap) terzake niet dubbelzinnig is?
Het betreft weliswaar een lichaamseigen voedingsstof in extreme gevallen aangemaakt.
Wat is het verschil met de verboden bloeddoping, waarbij men zich met eigen rode bloedcellen verrijkt (door vb. op extreme hoogte te verblijven) eigen bloed, inspuit??

In de wetenschappelijke literatuur hebben wij geen enkel fundamenteel onderzoek kunnen terugvinden over het vrijmaken van ketonen in uitputtingsscenario’s bij vogels en zeker niet over mogelijke effecten van ketonen op sportprestaties bij duiven.

Ketonen beginnen bij mensen te werken 20 minuten na de inname en moeten drie maal per dag ingenomen worden, omdat ze snel verbruikt worden. Nemen we aan dat ze alsnog bij duiven zouden werken, dan kan dat enkel buiten de wedvluchten en ze kunnen maar weinig meer bijdragen tot prestaties die meerdere uren tot dagen na de inname plaatsvinden.
Wat zou dan bovendien 15% extra energie uit vet gepuurde ketonen (soort koolhydraat) nog  baten als de duif in staat is om 342 % meer energie uit de vetten, dan uit koolhydraten te puren, zonder daarvoor zich in extreme hongermodus te moeten bevinden? (zie hieronder afb. 2)
De duif vult op een in de natuur ongezien gemakkelijke wijze haar energiebatterij met ATP(adenosine tri- fosfaat). Dit gebeurt extreem efficiënt via het suikermetabolisme, het vetmetabolisme en het eiwitmeta- bolisme. Duiven hebben twee soorten spieren, namelijk rode voor zeer langdurig arbeid en witte voor korte en snelle inspanningen.
Ze puren bijkomend op extreem snelle wijze ATP uit het in de witte spieren aanwezige creatinefosfaat voor de reflexen ( evenwel maximaal 10 seconden : opstijgen, landen sturen etc).
Het rendement van hun hele mobiliteitsmachine in zake ATP-productie varieert naargelang er veel (aeroob) of weinig (anaeroob) zuurstof ter beschikking is.

De duif kan al deze energiebronnen (waarvan de waarde op de verpakking meestal wordt uitgedrukt in calorieën) ook zeer vlot onderling omzetten om te allen tijde het eindproduct ATP naar haar spierenbatterij te sturen.

Vergeten we ten slotte niet dat de ketonen zoals de meeste boterzuurderivaten een afschuwelijke smaak hebben…

Besluit

Comed houdt voor u deze mechanismen nauwkeurig in het oog. Laat u niet meeslepen in allerlei hypes.
Comed is als geen ander bedrijf in de duivensector permanent begaan met de gezondheid van de duiven en het optimaliseren van hun prestaties.

Comed producten geef je tijdens het seizoen:

A. Omwille van hun gunstige werking op de immuniteit en de weerstand en zodoende een rol spelen in het voorkomen van ziekte tgv van verhoogde risico’s inherent aan het spel: Deze risico’s zijn:

  • de korfdruk,
  • de stress tgv het weduwschap
  • de stress tgv het natuurlijke spel
  • verrijkte voeding, maar waarzonder men evenwel niet kan meedingen voor de prijzen!

Het betreft hier de extra eiwitten en extra calcium en dit zowel tgv de kweek als tgv de wedvluchten.

B. Omwille van het vrijmaken van de kracht om prestaties neer te zetten gebaseerd op

  • de drang (grinta) en
  • de beschikbare energie.

De Comed producten die op basis van deze criteria ontwikkeld werden zijn Compound, Myobol, Load caps en Loadpull, Tempo 60, Roni, Hemoglobal, Stopmite, Lysocur Forte. Ze hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed deze biochemische en fysiologische processen. Dat is ook de reden waarom gebruikers van Comed producten ook na enkele dagen merken dat er een effect is.

Comedol en Curol : leveranciers van ATP vooral voor de rode spieren.

Load Caps of Load Pull: extra ATP voor de de grotere afstanden.
In de granen zijn massa’s koolhydraten (zetmeel) aanwezig, die hoeven niet bijkomend toegevoegd te worden.

Myobol bij zware vluchten te combineren met de Hydracom Recup en Amino om de spieren terug rond te krijgen.

Compound tegen vermoeidheid (Krebbscyclus)

Tempo 60 vlieglust, grinta

Roni neutralisatie van het verlies van de beschermende zuurfunctie tgv verrijkte voeding.

Hemoglobal bevat ijzer voor de aanmaak van hemoglobine verantwoordelijk voor de zuurstof opname.

Stopmite tegen parasieten die bloedarmoede veroorzaken waardoor de zuurstofopname vermindert.

 

Profiteer eveneens van de racepakketten die nu in aanbieding zijn.


Race Pack
young pigeons (*)

Lysocur fort 1 l + Myobol 1 kg
+ 1 Clean Oral 500 ml gratis


Race Pack Classic (**)
stel nu uw ideale Race Pack samen:
vanaf  3 producten -10% en 
1 Compund 60 ml gratis

Vandaag bestellen op www.comed.be morgen gratis thuis geleverd.

*   actie geldig tot 31/07/2019
** actie geldig op alle formaten en geldig tot 31/07/2019

Veel succes

Jean-Louis Jorissen
Apotheker


Wij geven hieronder een korte wetenschappelijke analyse voor geïnteresseerde liefhebbers:

Praktisch gezien zijn extra ketonen enkel zinvol bij de energievrijstelling door suikers in witte spieren, dus vooral bij de zoogdieren. De vogels zijn uniek in de wereld, omdat zij bovendien ook over rode spieren beschikken die de energie opwekken uit vetten.
Deze kunnen enorme vliegprestaties leveren die onvergelijkbaar zijn met die van de zoogdieren. De duif heeft een combinatie van deze twee soorten spieren.
De witte spieren liggen aan de oppervlakte en de rode dieper tegen het been. Suikers, vetten en eiwitten zijn de brandstoffen die de duif kan gebruiken.
Ze maken via de stofwisseling (Krebbscyclus) gemakkelijk ATP vrij dat wordt opgeslagen (ATP batterij) om de spiersamentrekking mogelijk te maken.
De borstspier bij de duif bestaat hoofdzakelijk uit de rode variëteit die grote hoeveelheden energie uit lipiden(vetten) verwerkt . In deze spier wordt per eenheid vet (mol) 130 eenheden ATP voor de energiebatterij vrijgesteld.
De witte spieren hebben voldoende aan energie uit suiker namelijk slechts 38 ATP.
Er is ook een omzetting uit suikers die slechts heel weinig (2 eenheden ATP (zie afb.1)) oplevert evenwel bijzonder snel en voor een korte duur( geschikt voor het opstijgen of het landen).
Alles wordt bovendien sterk beïnvloed door de aanwezigheid van veel of weinig zuurstof; (zie voorstelling hieronder)

Hierover heeft COMED reeds jaren geleden vele artikels gepubliceerd (zie o.a.brochure  pag. 31 en volgende: https://comed.be/wp-content/uploads/2016/11/Brochure-duif-3.2.pdf)
Deze Engelstalige voorstelling heeft Comed voor het eerst gemaakt tgv mijn bezoek aan Taiwan meer dan 10 jaar geleden.

Voorstelling van de verschillende energiesystemen naargelang het soort spier en het soort brandstof en de beschikbaarheid van veel of weinig zuurstof. (afb. 2 en 3)

afb. 1

afb. 2

Op deze slide ziet men bij punt 2 het belang van oliën en vetten in aanwezigheid van veel zuurstof als brandstof bij uitstek met een rendement van 130 eenheden ATP.
Tegen slechts 34 eenheden ATP bij verbranding van suikers.
Onderaan bij punt 3. Productie van ammoniak uit verbranding van eiwit, (volledig opvliegen van de spiermassa in noodgevallen) wat kan geneutraliseerd worden door gebruik van Roni.

afb. 3

Het ziet ingewikkeld uit maar het komt erop neer dat een duif hoofdzakelijk op vet presteert en veel minder op de suikers. Om die reden eten ze ook graag granen, gezien daar relatief veel vetten in voorkomen.

De eerste fase van de vlucht zal de energieopwekking uit suikers een rol spelen, maar het thuiskomen na een zware vlucht is puur op basis van vet.
De suikers worden gespaard om te kunnen sturen, landen en opstijgen met de witte spieren.

Het is ook uit de variatie in de opbouw van dit complexe spierstelsel per individuele duif dat we haar als specifiek geschikt voor de lange afstand dan wel de vitesse beoordelen.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

VERSELE-LAGA in de Kijker…

 

De Duivensport in de P.R.CHINA blijft maar groeien….

Een klein voorbeeld hiervan ? Bekijk bijgevoegde Video…

La Colombophilie Belge

Het Maandblad (Tweetalig) : “LA COLOMBOPHILIE BELGE” doet het goed…kijk maar even :

LCB Magazine Juni

In onze juni-editie vindt u o.a. terug: 

  • maandelijkse columns van M. Philippe, H. Surinx, De Ket, …
  • artikels over Murez-Marichal, Petre-Robijns, Frans & Dirk Maris, Lambrechts-Lismont en Rudi Serre
  • verslagen van de nationale vluchten Bourges en Vierzon
  • een terug- èn vooruitblik op de komende nationale vluchten Pau, Montauban, Argenton, Montélimar, Agen, Montluçon, Barcelona, Limoges, St. Vincent en Aurillac

De eerste en tweede editie kunt u nog steeds gratis inkijken.
Van wekelijkse krant naar maandelijks full-colour magazine, zowel digitaal als per post beschikbaar.

Wie nog geen abonnement heeft op LCB kan ons steeds contacteren via 0496 78 00 34 of via mail lcb@surinx.be
Kostprijs voor België : € 77 / jaar – andere landen : € 108 / jaar

Indien u uw licentienummer KBDB doorgeeft, kunt u het vernieuwde magazine ook digitaal consulteren en deelnemen aan de welgekende LCB Kampioenschappen op www.lcbchampions.be.

Tot daar ons verslag… Hopelijk brengt het wat op bij al diegenen die mij lezen…

Wij komen bij u terug, bij leven en welzijn, rond 15 juli, de tijd dat het spel met de jonge duiven naar zijn hoogtepunt evolueert.

Stel het wel intussen, blijf gezond en geniet van het leven…

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar
THE LOST SON
Juni 14 2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 888 - Today Page Visits: 1