Bericht KBDB : aviaire influenza: bijkomende besmettingen bij wilde vogels – RFCB : influenza aviaire: nouvelles contaminations chez les oiseaux sauvages

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N8-virus gevonden bij wilde vogels. Het gaat om een al gekende locatie, nl. Merelbeke in OVL waar een besmette gaai werd gevonden, en 2 nieuwe sites, nl. Erembodegem (Aalst) in OVL met een besmette houtduif, en Genk in LIM met een besmette brandgans.
Het aantal besmette vogels in BE staat daarmee op 27.
Jullie vinden in bijlage de aangepaste kaart met daarop de betrokken locaties.
Deze informatie is ook te vinden op onze website:
www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Jullie vinden verder onder een overzicht van de situatie in de EU. De kaarten in bijlage geven dit eveneens weer, nl. kaart 1 met de besmettingen bij pluimvee (rood) en hobbyvogels (blauw) en kaart 2 met de gevallen bij wilde vogels.
Het vogelgriepvirus blijft actief circuleren. Er is op dit ogenblik nauwelijks sprake van een verbetering van de situatie.


Cette semaine, trois nouvelles contaminations par le virus H5N8 hautement pathogène ont été découvertes chez les oiseaux sauvages. Il s’agit d’un site connu, à savoir Merelbeke en OVL où un geai infecté a été découvert, et 2 nouveaux sites, à savoir Erembodegem (Alost) également en OVL avec un pigeon ramier infecté, et Genk au LIM où une bernache nonnette contaminée a été trouvée.
Le nombre d’oiseaux infectés en BE s’élève actuellement à 27.
En annexe, vous trouverez une carte des lieux infectés.
Ces informations sont également disponibles sur notre site web :
www.afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/casoiseauxsauvages.asp.

Le tableau ci-dessous et les cartes en annexe donne un aperçu de la situation en Europe : la carte 1 qui reprend les infections chez les volailles (rouge) et les oiseaux d’amateur (bleu) et la carte 2 avec les cas chez les oiseaux sauvages.
Le virus de la grippe aviaire continue de circuler activement. La situation ne s’améliore guère pour l’instant.

Total Page Visits: 302 - Today Page Visits: 1