KBDB : start van het seizoen 2021- RFCB : début de la saison 2021

Saints Speak - 2/22/2018 - Spreading the Good News

Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders

Niettegenstaande ons leven reeds een jaar en nu nog steeds wordt gedomineerd door de Covid-19 pandemie kregen wij gelukkig HEEL GOED NIEUWS.
We staan aan de start van het sportseizoen 2021 en kregen bevestiging van het Kabinet van Minister Clarinval dat leervluchten en wedvluchten vanuit België mogen worden ingericht.
Vrije vertaling van het officieel ontvangen schrijven van het Kabinet van Minister Clarinval:

Geachte Heer,

Uw brief, opgenomen in uw e-mail van 03/03/2021, werd meegedeeld aan Minister David Clarinval, die hiervan, met veel aandacht, kennis heeft genomen.
De Minister is uiterst tevreden te vernemen dat de afwijkingen, die door het FAVV werden verleend, op de ophokregels in verband met de H5-epidemie, u in staat hebben gesteld om uw duiven uit te laten, ze op te leren en de hervatting van wedstrijden, binnen een aanvaardbare termijn, mogelijk te maken en dit in het welzijn en de conditie van uw “atleten”.

De beperkingen in de werking van verschillende sectoren, waaronder die van u, die verband houden met de COVID-19-pandemie, krijgen ook zijn volledige aandacht.
De heer Minister heeft er geen bezwaar tegen dat u de organisatie van wedstrijden hervat op basis van uw vademecum voor 2020.
Het vestigt uw aandacht op het Ministerieel Besluit betreffende maatregelen, ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite van COVID-19 (www.info-coronavirus.be).
Dit Koninklijk Besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd voor wat betreft de buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum goed rekening wordt gehouden.

Met vriendelijke groeten,

Staatszegel ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL
Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles, et du Renouveau démocratique
Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Vanaf wanneer?

  • Leervluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 16/03/2021
  • Wedvluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 20/03/2021

Wat met leervluchten en wedvluchten vanuit Frankrijk?
Er mag geen enkele lossing worden uitgevoerd vóór 01/04/2021 op Frans grondgebied! Dit verbod is een beslissing van de Franse autoriteiten en de FCF. We zullen jullie uiteraard informeren van zodra wij hierover meer nieuws ontvangen vanuit de Franse Federatie.

U zult begrijpen dat voor de opstart van het sportseizoen 2021 de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. We mogen het vertrouwen van de Minister van Landbouw, dhr Clarinval, NIET beschamen. Hij heeft ons deze toelating verleend,
waarvoor hartelijk dank

Hartelijk dank - Voor mensen met een CIB en hun partners

Bijgevoegd vindt u het vademecum 2021 met de te volgen regels en dit zowel door de verenigingen als door de liefhebbers.

VADEMECUM (PDF)

Deze richtlijnen dienen STRIKT nageleefd te worden.

Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters, de leden van het bestuur, de medewerkers van al onze verenigingen evenals al onze liefhebbers op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Gelieve te noteren dat de vereniging /de liefhebber, in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB,  een officiële waarschuwing zal ontvangen vanwege de NRBB.

Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

  • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
  • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

Wij wensen iedereen een fantastisch sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Saints Speak - 2/22/2018 - Spreading the Good News

Communiqué à l’attention des amateurs, sociétés et transporteurs

Malgré que nos vies soient régies depuis un an par la pandémie de Covid-19,
nous pouvons, aujourd’hui, heureusement vous donner de TRES BONNES NOUVELLES

En ce début de saison sportive 2021, nous avons reçu la confirmation du Cabinet du Ministre Clarinval que des entraînements et des concours peuvent être organisés en Belgique.

Lettre officielle reçue du Cabinet de Ministre Clarinval:

Cher Monsieur,

Votre courrier repris dans votre mail du 03/03/2021 a été communiqué à Monsieur le Ministre David Clarinval, qui en a pris connaissance avec attention.
Monsieur le Ministre est très satisfait d’apprendre que les dérogations octroyées par l’AFSCA aux règles de confinement liées à l’épidémie de H5 vous ont permis de lâcher vos pigeons, de les entrainer et d’envisager la reprise des concours dans un délai acceptable, et ce dans le respect du bien-être et de la mise en condition de vos « athlètes ». 

Les restrictions dans les modes de fonctionnement de plusieurs secteurs, dont le vôtre, liées à la pandémie due au COVID-19, font aussi l’objet de toute son attention.
Monsieur le Ministre n’a aucune objection à ce que vous repreniez l’organisation des concours sur base de votre vade-mecum de 2020.
Il attire votre attention sur l’Arrêté ministériel portant mesures de prévention du covid-19, qui est disponible sur le site d’infos générales relatives au COVID-19  (www.info-coronavirus.be).
Cet arrêté royal reprend les règles de base à respecter en matière de rassemblement en extérieur et distanciation sociale, règles qui sont bien prises en compte dans votre vade-mecum.

Cordialement,

Staatszegel  ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

           

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL
Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles, et du Renouveau démocratique
Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Quand?

– Entraînements pour vieux pigeons et yearlings à partir du 16/03/2021
– Concours pour vieux pigeons et yearlings à partir du 20/03/2021

Qu’en est-il des entraînements et des concours en France?
Aucun lâcher ne peut être effectué sur le territoire français avant le 01/04/2021! Cette décision dépend des autorités françaises et de la FCF. Nous vous informerons, bien entendu, dès que nous aurons plus de nouvelles à ce sujet de la part de la Fédération française.

Vous comprendrez certainement que les précautions nécessaires doivent être prises pour ce début de la saison sportive 2021.

Nous ne pouvons trahir la confiance de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Clarinval lequel nous a accordé cette autorisation.

UN GRAND MERCI!

Hartelijk dank - Voor mensen met een CIB en hun partners

Vous trouverez, ci-joint, le vade-mecum 2021 reprenant les règles à respecter, tant par les sociétés que par les amateurs.

VADEMECUM (PDF)

Ces directives doivent être strictement respectées.

Nous demandons aux Présidents, aux membres du comité de la société, aux aidants de toutes nos sociétés ainsi qu’à tous nos amateurs d’assumer leurs responsabilités.

Veuillez noter qu’en cas d’infraction aux mesures Covid-19, édictées par le gouvernement fédéral et/ou par la RFCB, la société/l’amateur recevra un avertissement officiel du CAGN.

Lors de récidive, le Conseil d’Administration et de Gestion National peut prendre les mesures suivantes :

  • LA SOCIETE pourra, pour une durée limitée ou définitivement, perdre son bureau d’enlogement
  • L’AMATEUR sera sanctionné conformément à l’art. 99 du CC.

Nous souhaitons à tous une superbe saison sportive 2021.

Salutations cordiales.

Pour les membres du CAGN,
Le Président National,
Pascal Bodengien.

Handtekening_nationaal

Total Page Visits: 338 - Today Page Visits: 1