Observer : maart 2022

 


Luister mee: Ticket to Heaven (Dire Straits)

 

email: observer@vanlint.be

 

Belangrijke informatie en bijdrage van Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, eigenaar van de Firma COMED, gezien, gelezen en weloverwogen aanbevolen door onze Observer in het Verre Oosten.


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Antibiotica Stand van zaken

OLGA  (Willem De Bruijn)
1e NATIONALE ASDUIF HALVE FOND FCI – RANKING
3e NATIONALE ASDUIF JAARLING PIPA – RANKING

 

We hebben ivm het misbruik van antibiotica in het verleden meerdere malen aan de alarmbel getrokken.
(Zie vorige blogs https://comed.be/blogs/nieuws/verbod-op-antibiotica …)
Het is een fundamenteel probleem dat weet u , waarbij de vooruitzichten weinig hoopvol zijn, omdat al meer dan 40 jaar geen nieuwe antibiotica meer werden gevonden en tegen de bestaande steeds meer resistentie optreedt.

Er is van uit het perspectief van de liefhebbers geleidelijk aan meer bewustwording voor het probleem en laat ons voorzichtig stellen dat het ter zake in de lage landen in het algemeen en in Vlaanderen in het bijzonder, de goede kant op gaat, maar we zijn er toch nog lang niet.

Het is echt nodig dat we rond dit antibiotica misbruik geen enkele smet meer op de duivensport werpen , gezien zekere politieke bewegingen (PETA https://www.peta.de/themen/brieftaubensport/ in Duitsland) onverdroten tot drastische beperkingen of zelfs het helemaal afschaffen van de duivensport blijven oproepen.

Onderstaande case is echter een schrijnend voorbeeld van de therapeutische waanzin waarin (in andere oorden) de duivensport nog steeds verstrengeld zit.

Het geval Polen

In augustus 2019 werd in de universiteit van Warschau in Polen een duif binnengebracht met ernstige klinisch verschijnselen.
Het betrof droge knobbelvormige, geelachtige letsels op de oogleden, met uitpuilende zwarte pokken die aan de neusgaten en ook aan de bek kleefden en met bijkomende abcessen in het verhemelte.
Een typisch beeld van een virale pokkeninfectie met difterie huid-en slijmvliesontstekingen.
Er werden uitstrijkjes uit de bekholte verzameld en ontleed met de isolatie van de volgende ziekteverwekkers:

  • Staphylococcus aureus, de beruchte en hardnekkige hospitaalbacterie.

Staphylococcus aureus (Bron Wikipedia)

  • niet hemolytische Coli (van vaak onschuldige darmbewoner, tot varianten die gevaarlijke darmbloedingen veroorzaken )

E.Coli  (Bron Wikimedia)

  • Candida Albicans een schimmel

Candida Albicans  (Bron Wikipedia)

Verdere analyse onthulde dat E. coli enkel een gedeeltelijke gevoeligheid had voor amikacine (door de WHO op de lijst van essentiele antibiotica geplaatst).
Verder was hij resistent tegen alle gebruikelijke antibiotica (amoxicilline met clavulaanzuur, cefpodoxim, cefalothine, gentamicine, tetracycline, doxycycline, sulfamethoxazol met trimethoprim, florfenicol, enrofloxacine en ampicilline).

De Staphylococcus aureus was resistent tegen alle geteste bètalactam-antibiotica ( penicillinemolecule met een fragiele centrale ring ) (zie foto 2 hieroner) en tegen amikacine, gentamicine, tetracycline, doxycycline, florfenicol en clindamycine, erytromycine.
Intermediaire gevoeligheid werd alleen bevestigd voor enrofloxacine. De detectie van het mecA-gen(is het vermogen tot resistentie) in de Staphylococcus aureus-stam correleerde met het antimicrobiële resistentiefenotype dat wijst op MRSA (methicilline-resistente S. aureus).

Amikacin bron wikiwand (foto1)

Beide bacteriën waren resistent tegen ten minste drie antimicrobiële klassen en konden dus worden geclassificeerd als multiresistente pathogenen.

In het mycologisch ( schimmel) onderzoek was Candida albicans resistent tegen clotrimazol, natamycine, flucytosine en amfotericine. Het was middelmatig gevoelig voor ketoconazol, nystatine en econazol.

De eigenaar van deze duif heeft “kennelijk “ (ondanks het resultaat van het antibiogram (foto3), 10% florfenicol -verkregen van onbekende bron- oraal toegediend. (*)
De afloop van de ziekte is onbekend gebleven.

De feiten

De kern van deze zaak is het feit dat drie verschillende ziekteverwekkende micro-organismen werden geïsoleerd uit een aangetaste postduif, die alledrie multidrug-resistent waren.

Hoewel de verhoogde resistentie tegen antimicrobiële stoffen in bacteriën en schimmels inmiddels goed bekend is, komen fouten bij antimicrobiële therapie nog steeds vaak voor.

Zo worden antibiotica nog steeds ‘blind’ toegediend, zonder voorafgaand microbiologisch onderzoek, en de medicijnkeuze is vaak willekeurig.

Antimicrobiële therapie moet gebaseerd zijn op de resultaten van een antibiogram (antimicrobiële gevoeligheidstesten (zie foto 3) en op voorschrift van een dierenarts.

In veel gevallen is het gebruik van antibiotica niet nodig omdat de oorzaak van een ziekte vaak niet bacterieel is.

Een veel voorkomend probleem is een verkeerde dosering en een te lange of te korte duur van behandeling. De therapie wordt idd vaak niet voortgezet zodra de klinische symptomen verdwijnen.

Aan postduiven die deelnemen aan wedstrijden, worden vóór het sportevenement vaak preventief antibiotica gegeven om elke mogelijke ziekte te behandelen, zelfs als de duif geen klinische symptomen vertoont.
Bij de sier- of huisduivenfokkers kunnen nog meer onverantwoorde praktijken met betrekking tot antibioticagebruik voorkomen. Antimicrobiële cocktails (preparaten bestaande uit antibiotica uit verschillende klassen) worden gekocht van onbekende bronnen en soms ook gedeeld tussen kwekers . Deze cocktails kunnen niet alleen antimicrobiële stoffen bevatten die zijn geregistreerd voor duiven of andere dieren, maar ook antimicrobiële stoffen die zijn geregistreerd voor mensen.

De resistentie van E. coli tegen enrofloxacine ( Vb Baytril) en doxycycline( Vb Soludox) , evenals de resistentie van Stafylococcus aureus tegen doxycycline en de gedeeltelijke gevoeligheid voor enrofloxacine, kunnen in verband worden gebracht met een uitgebreid gebruik van die antimicrobiële middelen, die in Polen zijn goedgekeurd voor de behandeling van duiven.

Verdere analyse van de resistentie problematiek

Soortgelijke waarnemingen werden eerder beschreven rond ziektekiemen bij duiven door andere onderzoeksgroepen in andere landen.
De resistentie tegen
aminoglycosiden, (gentamicine, tobramycine en de semisynthetische derivaten netilmicine en amikacine),
macroliden (erytromycine) en
fenicolen (chloramfenicol groep) die in Polen niet zijn geregistreerd voor gebruik bij duiven, suggereert echter de mogelijke verwerving van resistentie via andere bacteriën, evenals een effect van selectieve druk veroorzaakt door ongeautoriseerde eerdere behandelingen met antibiotica uit deze drie klassen.

Tot op heden werd er ( gelukkig ) slechts één rapport over de aanwezigheid van (MRSA) (meticilline-resistente stafylokokken) bij duiven gemeld in Polen.
Multiresistente, biofilm-producerende MRSA stammen werden ook gevonden in duiven met conjunctivitis (oogontsteking) in Iran. Bovendien werd in Italië aangetoond dat duiven gekoloniseerd kunnen worden door MRSA (meticilline-resistente S. aureus.)
(In deze studie vonden men ook multiresistente E.coli.)

Eerder werd aangetoond dat duiven een reservoir zijn van multiresistente E. coli, inclusief ESBL-producerende stammen die in staat zijn de centrale “beta lactamring” van penicilline te breken.

In het blauw de beta-lactamring in een penicilline molecule die door een enzyme van resistente ESBL-kiemen wordt opengebroken (Bron Wikipedia). (foto 2)

Men ontdekte ook dat wilde duiven ESBL-positieve E. coli-stammen in zich droegen.
Cumulatieve gegevens, gebaseerd op de analyse van beschikbare publicaties over antimicrobiële resistentie bij E. coli geïsoleerd uit duiven, hebben aangetoond dat de meerderheid van hen resistent was tegen tetracyclines. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat tetracyclines geregistreerd zijn voor vogels in veel Europese landen, waaronder Polen.
Fluoroquinolonen is een andere klasse van antimicrobiële stoffen( familie Baytril ) die voor vogels is geregistreerd.en volgens de cumulatieve gegevens van diverse studies werd gemeld dat 29% van de stammen resistent was.

Het hoogste percentage stammen was resistent tegen olaquindox( antibioticum in gemedicineerd dierenvoeder vooral gebruikt als groeibevorderaar bij nutsdieren ) gegevens over dit antibioticum kwamen echter slechts uit één onderzoek uit China.
Men vergeleek de verschillen in resistentie tegen verschillende klassen antibiotica van E. coli-stammen die zijn geïsoleerd uit wilde en tamme duiven.
In het algemeen vertoonden E. coli-stammen verkregen van tamme duiven een hogere mate van resistentie tegen alle geteste antimicrobiële stoffen, behalve nitrofurantoïne.

Het is echter vermeldenswaard dat de meeste onderzoeken naar het voorkomen van multiresistente zoönotische ziektekiemen ( = die ook op de mens kunnen overgaan [°]) betrekking hadden op wilde duiven.
Deze infectieuze kiemen werden geïsoleerd uit uitwerpselen van gezonde vogels.

Er zijn slechts beperkte gegevens bijgehouden over het aantreffen van dergelijke ziektekiemen uit klinische monsters, maar ze worden voornamelijk verkregen uit postduiven.

Besluit

Het is duidelijk dat de drie besproken ziektekiemen -die ook op de mensen kunnen overgaan- de duif als vaste gastheer hebben, waarmee ze in evenwicht kunnen leven , zelfs in die mate dat ze aangetroffen worden bij gezonde duiven in het wild.
In de kliniek worden ze routinematig aangetroffen bij (tamme) postduiven.
Dit toont aan dat door het misbruik van antibiotica een subtiel evenwicht verstoord raakt en daarmee het risico voor de mens substantieel toeneemt

[°] We verwijzen graag naar een verdienstelijke presentatie van Elkerliek inzake de resistentie problematiek op Europees niveau:
https://www.elkerliek.nl/QuartzSite/Scholingen/Grande%20Conference%202013/Zaterdag/2.%20P.%20Sturm%20resistentie.pdf
Polen staat ook daar niet toevallig bij de slechtste leerlingen van de klas….

Micro-organismen die al 200 miljoen jaar op de aarde wonen laten zo maar niet met zich sollen door wat geplaag met antibiotica.

Zij slaan nu efficiënt terug , wij hebben er geen antwoord op en we staan er dus een beetje bij als opgebrande heiligen.
(Om nog maar te zwijgen van de virussen)

Comed ontwikkelde daarom al decennia geleden een eigen visie inzake de aanpak van infecties in de duivensport waarbij geen antibiotica meer worden toegediend, namelijk:

De RESISTENTIE SELECTIE:

Als we dan toch duiven moeten selecteren, doen we het beter op basis van hun weerstand tegen deze kiemen.

De duiven die met het inzetten van de  Comed schema’s de verwachtingen niet kunnen inlossen, laten we als nog achter.

Evenwel hebben wij alle respect voor de klassieke geneeskunde en de waarde en de juiste plaats van de antibiotica in een medisch perspectief.
Daarom dienen

– Antibiotica altijd onder het toezicht van de dierenarts te worden toegediend.

Hij onderzoekt of en wanneer die nodig zijn.
Hij weet best welk antibioticum, wanneer, in welke dosering en hoe lang moet worden verstrekt en dit al of niet na een laboratorium test (antibiogram).

foto 3

Dit vergt een vertrouwensrelatie met de dierenarts waarbij de door hem voorgeschreven behandeling stipt wordt nageleefd.

( *)
In het boven beschreven geval van Polen, werd ondanks het antibiogram, toch 10% florfenicol toegediend…

 

Gezondheid is een ernstige zaak

  • Ofwel kies je voor een behandeling op maat bij je dierenarts
  • Ofwel kies je voor de resistentie-selectie met de schema’s van de apothekers van Comed

 

 

Er is geen andere weg !

Bezoek onze website:
https://comed.be/pages/duiven


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.


Tot zover Wetenschapper Jean Louis JORISSEN.


Het Afscheid van een goeie vriend… ‘In memoriam
Ode aan mijn overleden vriend Jan Hermans uit Waalre (Nederland)…

Het was zondag morgen, heel vroeg al hier (wegens het verschil van 7 uur in tijd met Europa) toen we via Social Media en een bericht van Arjan Beens te lezen kregen dat vriend Jan was heen gegaan. Ik was geschokt, vroeg me zelfs af of dat wel klopte? Het pakte mij terwijl heel wat passages die we samen beleefd hebben door mijn geest flitsten…Werd hier ook even stil van wijl ik moest denken aan wat een mensenleven allemaal inhoudt.
Jan had mij nog gebeld, een kleine maand terug, om te zeggen dat het niet goed ging met hem en alle Wetenschappers samen geen oplossing of uitkomst meer vonden. Hij berustte toen al in alles wat nog op hem af zou komen.
Het klinkt nog in mijn oren, alsof het gisteren was, toen hij me zei:”Michel, ik heb een mooi leven gehad, het is goed geweest.” “En jou” zei hij, “samen met je familie wens ik nog het allerbeste toe, daar ginder ver in Taipei/Taiwan, het Verre Oosten, waar we samen nog op stap zijn geweest.”
Dat waren Jan’s laatste woorden die we samen nog hebben gedeeld…En nu, nu is hij er niet meer, weg voorgoed, uit het leven gerukt maar niet uit mijn geheugen.
Als vriend des huizes, nu meer dan 40 jaar terug, leerden wij elkaar kennen door de Duivensport. Ben toen meermaals bij Jan op bezoek geweest tijdens mijn geregelde terugkomsten vanuit Taiwan. Samen hebben we toen haast alle Grootheden van de Nederlandse Duivensport bezocht. Zijn kinderen waren toen nog klein en kunnen zich dat zeker niet herinneren. Maar Nel, Jan’s vrouw des te meer. Zij was een aangename gastvrouw. In die tijd schreef ik ook voor Jan’s Meesterwerk : ”Weekblad DE DUIF”, geregeld een stukje : ”Uit het Verre Oosten”, waarin ik dan een wekelijks relaas bracht over de Duivensport in Taiwan.
Zaken echter hebben we nooit veel met mekaar gedaan. Jan was te oprecht en te gevoelig tegelijkertijd. Hij wou ook niet, en dat in geen geval, de vriendschap en samenwerking die ik toen had met de Familie Herbots ondermijnen…
“ Jan, nu je er niet meer zijt…we gaan je missen maar vergeten doen we je nooit… (R.I.P.)

Van uit het Verre Oosten, Taipei/Taiwan :

Observer/The Lost Son



Jan was ook de man die in 2004 op een vroege zondag ochtend bij mij thuis aanklopte, met in zijn beide handen een bos bloemen, zo groot dat hij er nauwelijks door de voordeur mee naar binnen kon.
Jan was dankbaar…ik had hem zojuist toegezegd om een DVD te maken over mij en onze duiven.
Hij was verdorie goed op de hoogte dat anderen die vraag al meermaals aan mij gesteld hadden, maar telkens werden afgewezen met een laconiek antwoord:” Geen tijd hiervoor!”. Zelfs Dave Allen uit de U.K., toch niet van de minste, de man met zijn casino’s, regisseur en producer van zovele DVD en opnames in binnen- en buitenland, kreeg van mij hetzelfde antwoord te horen. Ondanks het feit dat hij mij beloofde om mij en onze duiven wereld beroemd te maken.
Dat ik Jan uiteindelijk mijn toestemming gaf, kwam door een onaangetast respect en vertrouwen in elkaar.
Jan zou er een Bestseller van maken en een DVD : “MICHEL VANLINT LIVE” op de markt brengen, liefst dan nog in vier verschillende talen, met naast het Nederlands ook een Franse, Engelse en Duitse uitgave…
Armand Scheers (Bosmolen van destijds) kreeg de opdracht en de uitvoering toegewezen. Het afgewerkt product mocht en mag nog steeds gezien worden. Deze DVD is echt geen promotie voor eigen duiven maar veeleer een antwoord op de vele vragen die een duivenmelker zich veelvuldig stelt, een soort Wegwijzer van hoe het allemaal kan om tot de categorie duivenliefhebbers te behoren die geregeld hoog weten te scoren.
De meeste van hen hebben dan ook deze DVD al in huis gehaald. En zij die dat tot nog toe niet hebben gedaan en dus nog veel boterhammen zullen moeten eten om bij de Elite van de Belgische Duivensport te behoren, raad ik aan daar onmiddellijk verandering in te brengen.
Deze DVD is nog steeds verkrijgbaar bij de Redactie van het Weekblad : “DE DUIF”. Het is en blijft een aanrader…



MIRA One Loft Race 2022 – FCI Grand Prix 2022 Portugal

One of the oldest, most reliable, best organised and prestigious One Loft Races in the World.

Every year the Portuguese Racing Pigeon Federation stage the International Racing Pigeon Championships – MIRA One Loft Race.

The International Racing Pigeon Championships – MIRA One Loft Race are held in Portomar – Mira since 1997.

We receive around 2000 youngsters from pigeon fanciers from all around the world to take part in the various international championships. Many pigeon fanciers participate year after year for more than 25 years. This year, MIRA One Loft Race 2022will host also the World Championship and the European Championship.

Registration:

» The registration fee is € 100 per pigeon;

» Each team will consist of a maximum of 12 pigeons;

» For each team of  5 pigeons there may be sent 1 extra pigeon for free;

» For each team of  10 pigeons there may be sent 2 extra pigeons for free;

» All pigeons entered in the FCI Grand Prix of Portugal compete for all prizes;

» All the prizes money presented are net values;

» The first 200 pigeons in the final race will receive prizes;

Attached you will find the rules of the championships and further information can be found at www.fpcolumbofilia.pt/Mira2022 or in (https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR)

We garanderen een vlot en goed verzorgd transport met voederen en drinken tot aan de hokken.

Voor levering duifjes vooraf af te spreken :

Mr. Frans Hermans – Burgemeester Lemmensster 21, 8220 Moerzeke, Belgium
Mobile: +32 474 131 227
Email: flemishlion52@yahoo.com

Mr. Jean Marie Colson – 7061 THIEUSIES, Belgium
Mobile: +32 475 440 089
Email: jm.colson@skynet.be

Transport date (15 euro per duif transportkost)
26 märz / 30 April  / 21 Mai

CLICK FOR MORE INFO

Flyer Belgium MIRA 2022 (PDF)

Inscription Form FCI Grand Prix 2022 EN (PDF)

Total Page Visits: 1152 - Today Page Visits: 3